Mittaaminen oman kehon kuuntelun tueksi – Tracking to support the listening of our body

Mittaaminen oman kehon kuuntelun tueksi – Tracking to support the listening of our body
Luin Helsingin Sanomista mielenkiintoisen artikkelin itsensä mittaamisesta. Aihe on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan ja Natasha Shüll toi mielenkiintoisia näkemyksiä asiasta esille. Olen ammatissa saanut seurata läheltä erilaisten äly-ja mittauslaitteiden sekä aktiivisuusmitareiden käyttöä ja tutustunut hyvin moneen erilaiseen laitteeseen. Minulla ei ole kaupallista yhteistyötä minkään brändin kanssa, joten tämä ei ole mainosblogi. Mittauslaitteiden antama data ei ole mikään absoluuttinen totuus ja niitä pitää osata käyttää oikein. Ihmisen mittaaminen on kehittynyt ja uusia yhä hienompia laitteita ilmestyy markkinoille. Laitteita voidaan integroida useiden sovellusten kanssa, jolloin saadaan monipuolisesti tietoa omasta terveydestä. Asiassa on hyvin monta erilaista näkökulmaa, joita tulisi ottaa huomioon. Ihan ensimmäiseksi erilaiset käyttäjäryhmät tulisi erotella toisistaan, sillä näillä on erilaiset tarpeet. Urheilijoiden tulee kyetä suoriutumaan huipputasolla, joihin mittausvälineet antavat erinomaista dataa ja apuvälineitä. Palautumisen taso, sykkeet, unen määrä ja  energiankulutus ovat olennaisia asioita suorituskyvyn optimoinnin kannalta ja siihen erilaiset mittauslaitteet antavat todella suuren hyödyn. Firstbeat, Omegawave ja nykyiset suuren brändit kuten Oura, Polar, Garmin ja Suunto ovat urheilijan tärkeitä apuvälineitä kohti menestystä. Urheilijan ja valmentajan ei tarvitse enää arvuutella, missä mennään, vaan laitteet antavat tärkeää dataa siitä, mikä on harjoittelun vaikutus. Urheilijan motivaatio ja kova tahtotila voivat johtaa siihen, että tehdään liikaa, jolloin mittarit kertovat, milloin tulisi oikeasti levätä harjoituksen sijaan.  Sekä urheilijoiden että etenkin kuntoilijoiden on syytä kuitenkin muistaa, että ilman hienoja mittausvälineitä on pärjätty ennenkin, joten kehon kuuntelu on erittäin tärkeä taito, mitä ei tulisi unohtaa. Aloitteleville kuntoilijoille tai liikkumattomille,  jotka eivät ehkä osaa kuunnella omaa kehoaan niin hyvin, mittauslaitteet voivat opettaa juuri näitä taitoja. Kun mittari näyttää, että nukumme huonosti, voimme tunnustella miltä se tuntuu kehossa. Kun taas nukumme pari tuntia enemmän, miltä silloin tuntuu ja mitä mittari näyttää. Myös liikunta-addikteille sekä ortorektikoille, mittauslaitteet ovat hyvä apuväline auttamaan saamaan riittävästi lepoa.       Mittauslaitteiden kehityksen myötä kykenemme mittaamaan terveyttämme yhä tarkemmin, mutta tulemme kohtaamaan ihan uudenlaisia haasteita asian suhteen.  Jossain määrin olen havainnut mittauslaitteiden aiheuttavan ahdistusta ja jopa lisää stressiä, kun oma tilanne onkin ollut huonompi laitteen mukaan, kuin mitä itse on koettu. Tällöin on hyvä ottaa määrättyjä ajanjaksoja, jolloin mittaa itseään, jonka jälkeen pitää taas taukoa laitteista. Stressi ei ole koskaan hyväksi. Jos mittarit näyttävät toistuvasti huonoja lukemia, jotka eivät kuulosta ihan utopialta tai huomauttavat terveyteen liittyvistä toimenpiteistä, on hyvä ottaa ne tosissaan ja uskaltaa katsoa omaa toimintaa kriittisesti. Mittauslaite ei huomauta, että olet huono ihminen, se kertoo vain, että nyt olisi hyvä reagoida tilanteeseen. Onhan se harmillista tajuta, että elämäntapoihin tai rutiineihin olisi tehtävä radikaaleja muutoksia, jos haluaa elää terveempänä pidempään. Toisaalta sen voisi ottaa kullanarvoisena informaationa. Luin uutisen Amerikasta, jossa uusi Apple watch oli ilmoittanut asiakkaalle Heart Watch applikaation avulla, poikkeuksellisen korkeasta sykkeestä, joka olikin indikaatio keuhkoveritulpasta. Tämä tekee mittauslaitteiden olemassaolon yhä merkityksellisemmäksi. Joillekin taas huoli mittauslaitteiden säteilystä on suuri, mistä syystä niiden käyttöä vierastetaan. On ymmärrettävää, että monen elektronisen laitteen käyttö samanaikaisesti aiheuttaa huolta. Oura onkin reagoinut tähän hyvin ja sitä voi käyttää ns. lentotilassa useita vuorokausia. Tulemme vielä näkemään paljon uutta älyteknologiaa tulevaisuudessa ja mittauslaitteet tulevat kehittymään vielä paljon. On hyvä, että niiden käyttö herättää paljon keskustelua, sillä näin niitä voidaan kehittää yhä paremmiksi ja ihmisten toiveita palveleviksi, mutta osaamme myös tunnistaa, mitä riskejä tai haittoja niiden käyttöön saattaa liittyä. Keskustelu herättää ihmisiä ajattelemaan asioita, mitä ei ehkä ole tullut aiemmin ajatelleeksi. Olen sitä mieltä, että mittausvälineet toimivat erinomaisina apuvälineinä oman kehon kuuntelun tueksi.   English translation:

TRACKING TO SUPPORT THE LISTENING OF OUR BODY

  I read an interesting article about tracking the body from Helsingin Sanomat. The topic is now more relevant than ever and Natasha Shüll brought up interesting views on the issue. In my work I’ve been able to follow more closely the use of various types of activity and tracking devices and measuring tools. I have no commercial cooperation with any brand, so this is not a sponsored blog. The data provided by the tracking tools are not an absolute truth and must be used correctly. Human tracking has evolved and new devices are coming to the market. Devices can be integrated with multiple applications to provide comprehensive health information. When using the activity and tracking devices there are many different aspects that should be taken into account. First and foremost, different user groups should be distinguished because they have different needs. Athletes must be able to perform at the highest level, to which the tracking devices provide excellent data and tools. The level of recovery, heart rate, sleep and energy consumption are essential for performance optimization, and the various measuring devices provide a great benefit. Firstbeat, Omegawave and current large brands such as Oura, Polar, Garmin and Suunto are important tools for athlete’s success. The athlete and coach no longer have to guess where they are going, but the equipment gives important data on what the effect of the training has been. An athlete’s motivation and intense will may lead to over-training, but instead of going to exercise the tracking devices tell when to rest. However, both athletes, and especially normal active people, should remember that listening to the body is a very important skill that should not be forgotten. For beginners or as well for those who may not be able to listen to their own body, tracking devices can teach these skills. When the device shows that we have been sleeping poorly, we can listen out for how it feels in the body. When we sleep a couple of hours more, then again listen out for how do we feel and see what the device shows. Also for sports addicts as well as orthorectics, tracking devices are a good tool to help get enough rest. With the development of tracking devices, we are able to measure our health more and more, but we will face quite new challenges. To some extent, I have noticed that different devices can cause even more anxiety and stress than before using the devices. For example when the client has noticed that his health situation or sleep according to the device is worse, than what they have experienced and felt. In this case, it is good to take certain time periods when you measure yourself, and time periods when you will have a break. Just to let you know the current situation. Stress is never good. If the device repeatedly show worrying records that do not sound like utopia or alarm health-related matters, it is good to take them seriously and dare to look critically our own actions. The measuring device does not inform that you are a bad person, it just says that it would be good to react to the situation now. After all, it is a pity to realize that radical changes in lifestyle or routines should be made if you want to live healthier for longer. On the other hand, it could be taken as an important information. I read from the news about a case in U.S, where the new Apple watch had announced to the customer through the Heart Watch application, an exceptionally high heart rate, which was an indication of pulmonary embolism. This makes the measurement devices more and more important. For some, there is a great deal of concern about the radiation of tracking devices, which is why their use is avoided. It’s true that the use of multiple electronic devices simultaneously causes concern. Oura has responded well to this and Ouraring can be used in flight mode for several days. We will still see a lot of new intelligent technology in the future, and there will be much more to develop. It is a good thing that their use raises a lot of debate, as they can be developed and serve people’s demands, but also people are more aware of the possible risks or problems that can occur when using the devices. The conversation awakens people to think about things that may not have been thought of before. I think that tracking devices are excellent tools in supporting the listening of our own body.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *